Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším členem, příznivcem, dárcem, petentem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My odpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce

Správcem je zapsaný spolek Aliance pro individualizovanou podporu, IČO 09524339, se sídlem Koněvova 155/4 , Praha 3, 130 00, zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L vložka 73853. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat. Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování dat obrátit, můžete nás kontaktovat.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Členství ve spolku dle stanov – vaše údaje v rozsahu: jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, telefonní kontakt, e-mailová adresa.
 • Poskytování služeb, plnění smlouvy, podpis petice, poskytnutí daru – vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, telefonní kontakt, e-mailová adresa, příp. výše a účel daru nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zapojení do projektu home sharingu, poskytnutí daru, souhlas s natáčením, …), zveřejnění petice a její využití při advokační činnosti, či přijetí daru.
 • Advokacie – vaše údaje diagnózy v rodině, v rozsahu: jméno a příjmení rodičů/zákonných zástupců a dětí, adresa trvalého bydliště, počet dětí, jejich věk a diagnoza, zkušenost se systémem sociálních služeb, nezbytně potřebujeme pro naši advokační a osvětovou činnosti jako základním posláním spolku, případně pro projekt home sharingu a zpracováváme je pouze na základě vašeho výslovného souhlasu.
 • Komunikace a marketing – zasílání newsletterů – vaše údaje v rozsahu e-mailová adresa, jméno a příjmení, pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu, remarketingu a reklam na sociálních sítích. Jste-li naším členem, petentem, dárcem či jste se přihlásil o odběr novinek, děláme tak z oprávněného zájmu – důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají. Pokud nejste naším členem, petentem, dárcem či podporovatelem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 3 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas samozřejmě odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Fotografická/video dokumentace – na živých akcích využíváme audio/video dokumentace pro šíření dobrého jména spolku, osvětu tématu (na základě našeho oprávněného zájmu); v dokumentárním cyklu využíváme video pro osvětu tématu (na základě vašeho souhlasu/plnění s vámi uzavřené smlouvy).

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako náš oprávněný zájem správce osobních údajů, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme lépe přiblížit téma PAS, které veřejně komunikujeme.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • Darujme.cz
 • e-petice.com
 • MailChimp
 • Facebook
 • Google

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na přenositelnost – Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Na vyhovění Vám v tomto vašem požadavku budeme potřebovat alespoň 30 dní.
 • Právo na výmaz (být zapomenut)– Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje od ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
 • V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem nebo osobní údaje budeme potřebovat z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, případně se uplatní jiná výjimka z povinnosti údaje vymazat ve smyslu čl. 17 GDPR . V takovémto případě tedy nebude možné Vašemu požadavku na výmaz osobních údajů zcela nebo z části vyhovět. O provedení výmazu a rozsahu vymazávaných osobních údajů Vás budeme informovat e-mailem.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Pro uplatnění tohoto práva nás prosím kontaktujte. Případným odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů – Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem a GDPR, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
 • Odhlášení ze zasílání newsletterů – E-maily s informacemi, články a videi vám zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud nejste naším členem, dárcem, podporovalem apod., posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Mlčenlivost – Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 3. 2023.