AIP nechce financovat výstavbu velkých zařízení z Národního plánu obnovy

Aliance pro individualizovanou podporu se připojuje k žádosti o změnu účelu čerpání prostředků z Národního plánu obnovy zaslanou panu ministrovi Jurečkovi dne 1. 8. 2022. Jedná se o úpravu materiáně technického standardu č. 2 k výzvě č. 31_22_003 – Rozvoj a modernizace materiálně technické základny, který umožňuje čerpání prostředků na pobytová ústavní zařízení až do kapacity 120 lůžek v jednom objektu pro lidi se zdravotním postižením a seniory. AIP, hájící zájmy lidí s vyššími nároky na péči a jejich blízkých pečujících preferuje, aby pobytová sociální zařízení byla především službami komunitního typu s nižší kapacitou, jelikož právě ty mohou zajistit individualizovanou podporu a nabídnout co nejvíce běžný způsob života.

Zkušenosti členů AIP ukazují, že lidé s nízkofunkčním autismem, Downovým syndromem, vzácnými onemocněními, s kombinovaným postižením včetně psychiatrických onemocnění apod. nelze umísťovat do velkokapacitních zařízení a potřebná pomoc tak zůstává pouze na bedrech rodiny. Využívání finančních prostředků na výstavbu takovýchto domovů se zvláštním režimem je proto neefektivní, nenaplňuje závázky státu vyplývající z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, je v rozporu s dikcí zákona o sociálních službách, podle kterého „každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí“ a s programovým prohlášením současné vlády o „podpoře transformace pobytových zařízení menšího, komunitního typu“ a „rozvoji sítě odlehčovacích služeb a služeb pro osoby se speciálními potřebami“. Bližší rozbor problematiky naleznete v přiloženém otevřeném dopise Jednoty pro deinstitucionalizaci a připojujících se organizací. 

https://aipp.cz/wp-content/uploads/2022/08/Dopis_ministrovi_NPO_JDI_1.8.2022.pdf