Návrh změn sociální péče a podpory lidí se zdravotním postižením

AIP, červen 2022

 • Individualizovaná podpora
 • Návrhy ke koordinované podpoře
 • Návrhy ke spravedlivému posuzování potřeb
 • Návrhy k dostupnosti služeb

Aliance pro individualizovanou podporu (AIP) sdružuje šedesát převážně rodičovských, pacientských a zastřešujících organizací a spolků, které hájí zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním a vyššími nároky na podporu a péči a jejich pečujících

Vznikla jako reakce na nedostatky v systematickém sledování potřeb těchto lidí a nedostatečnou dostupnost podpory a péče. 

Usiluje o zlepšení podmínek lidí s vyššími nároky na podporu a péči bez ohledu na diagnózu či typ zdravotního postižení i o lepší podmínky pro pečující osoby.

VIZE INDIVIDUALIZOVANÉ PODPORY

Individualizovaná podpora je takový systém podpory, ve kterém člověk se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním obdrží cenově dostupnou podporu a pomoc v míře, kvalitě a intenzitě, která odpovídá jeho individuálním potřebám. Zároveň má možnost zvolit si formu, místo, čas i četnost poskytování této podpory.  Individualizovaná podpora rovněž znamená, že dosažitelnost všech existujících služeb a forem podpory nesmí záviset na tom, kde daný člověk žije.

Prosazujeme spravedlivý, funkční, cenově, místně i časově dostupný systém, v němž každý člověk se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním dostane tolik podpory a péče, aby mohl žít nezávisle a dle svých potřeb a přání stejně jako ostatní, rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti a být součástí komunity. 

Nechceme model, který lidi se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním vnímá skrze jejich „omezení“, který je považuje za pasivní příjemce podpory podřízené autoritě institucí a který jim v praxi není schopen zajistit podmínky podporující možnosti vést „běžný“ život.

KDO JE V CENTRU NAŠÍ POZORNOSTI?

 • Lidé se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.
 • Neformální pečující.

Z ČEHO VYCHÁZÍME?

 • Ze životních zkušeností lidí se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a neformálních pečujících.
 • Z výzkumů a šetření, z konzultací s experty a odborníky z praxe.
 • Z platné judikatury, především z nálezů Ústavního soudu, a stanovisek Veřejného ochránce práv.

ČÍM SE INSPIRUJEME?

 • Principy zákona o sociálních službách, které se dosud nepodařilo uspokojivě zavést do praxe a podle kterých má být poskytovaná pomoc:
 • dostupná z hlediska formy, místa, informovanosti a ceny;
 • uzpůsobena tak, aby vyhovovala potřebě člověka, a nikoliv „potřebám“ systému;
 • zabezpečována způsobem a v rozsahu, který odpovídá současnému poznání a možnostem společnosti.
 • Principy Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, zejm. jejím článkem 19 (Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti).
 • Příklady dobré domácí praxe (nastavení a postupy v agendově blízkých oblastech, opatření na regionální a místní úrovni, pilotní systémové projekty a projekty sociálních inovací).
 • Příklady dobré zahraniční praxe (nastavení, postupy a opatření).

NA CO SE ZAMĚŘUJEME?

 • Jádro našeho záběru tvoří systém sociálních služeb.
 • V této  fázi se zaměřujeme zejména na:
 • Koordinaci sociální péče a podpory (Pilíř 1).
 • Posuzování potřeb lidí se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním (Pilíř 2)
 • Dostupnost sociální péče a podpory (Pilíř 3).
 • K dalším oblastem změny budou patřit kontrolní mechanismy, dávky a průkazy pro osoby se zdravotním postižením, zdravotní a rehabilitační péče, kompenzační pomůcky a podpůrné technologie a konečně sjednocení pojmů vztahujících se k lidem se zdravotním postižením.

CO NAVRHUJEME ZMĚNIT?

Pro KOORDINOVANOU PODPORU (Pilíř 1) chceme:

 1. Zvýšit přehlednost systému sociálních služeb a informovanost o něm.
 2. Začlenit koordinaci podpory a péče do systému sociálních služeb.
 3. Zavést do koordinace podpory a péče principy case managementu.
 4. Zavést systémovou podporu neformálních pečujících.

Pro SPRAVEDLIVÉ POSOUZENÍ POTŘEB (Pilíř 2) chceme:

 1. U příspěvku na péči posílit význam sociálních kritérií.
 2. Do posuzování zahrnout hledisko časové a jiné náročnosti péče.
 3. Omezit opakované posuzování zdravotního stavu na opodstatněné případy.
 4. Přizpůsobit příspěvek na péči předpokládanému objemu péče a udržovat jeho kupní sílu.

Pro DOSTUPNOST SLUŽEB (Pilíř 3) chceme:

 1. Pravidelně systémově sledovat a vyhodnocovat potřeby lidí se zdravotním postižením a neformálních pečujících ve vztahu k sociálním službám a využívat tyto informace k rozvoji sítě služeb.
 2. Garantovat dostupnost sociálních služeb. 
 3. Upravit systém přerozdělování financí krajům / poskytovatelům sociálních služeb.