Finanční podpora z ESF OZP+ nám pomáhá profesionalizovat advokační práci Aliance

Aliance získala k 1. srpnu 2023 finanční podporu ESF OPZ+ z výzvy č. 39 – Budování kapacit a profesionalizace NNO.

Náš projekt s názvem „Profesionalizace advokační práce AIP“ si klade za cíl komplexní profesionalizaci, stabilizaci a udržitelnost Aliance. Projekt bude probíhat od srpna 2023 do července 2025.

Projekt je zacílen na profesionalizaci střešní organizace Aliance pro individualizovanou podporu, posílení její personální politiky, tvorbu a realizaci celkové strategie, advokačního, PR a FR plánu, rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Aliance za účelem posílení jejich kompetencí z oblasti efektivního řízení, vícezdrojového fundraisingu, systematického PR, advokační práce. V projektu dojde též k rozvoji práce s členskou základnou prostřednictvím nově vytvořených nástrojů a průběžné odborné podpory pro členské orgranizace.

Klíčové aktivity projektu jsou:

  • vypracování strategického plánu na období 2024 – 2026
  • zefektivnění řídících procesů AIP
  • zajištění transparentní a systematické práce s členskou základnou AIP
  • posílení členské základny AIP
  • zajištění udržitelnost prostředků vícezdrojového financování pro AIP
  • zajištění transparentní a systematické komunikace aktivit AIP směrem k odborné i široké veřejnosti

Na všech aktivitách budeme průběžně usilovně pracovat tak, aby nám pomohly profesionalizovat advokační práci Aliance. Moc děkujeme ESF za podporu!

Projekt je financován z ESF OPZ+ výzvy č. 39 – Budování kapacit a profesionalizace NNO.
Název projektu:
Profesionalizace advokační práce AIP
Číslo projektu:
CZ.03.02.02/00/22_039/0001370