Otevřený dopis ministrům Stanjurovi a Jurečkovi: Neberte lidem s postižením finanční podporu při nákupu vozidla.

Ing. Zbyněk Stanjura 
ministr financí 
MF Praha  

Ing. Marian Jurečka 
ministr práce a sociálních věcí 
MPSV Praha 

V Praze dne 15. března 2024  

Věc: Žádost o předložení legislativního řešení pro zachování finanční podpory státu osobám se zdravotním postižením při nákupu motorového vozidla  

Vážený pane ministře,   

do meziresortního připomínkového řízení rozeslalo Ministerstvo financí v únoru tohoto roku návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který ruší § 85 upravující nárok na vrácení daně lidem se zdravotním postižením při nákupu motorového vozidla. Předkladatel tento krok zdůvodňuje nesystémovostí stávajícího opatření a slibuje převést tyto prostředky do rozpočtu MPSV, které je cílové skupině dále vyplatí. Předkládací zpráva hovoří o dohodě obou resortů a vylučuje tak, že by návrh s sebou nesl jakékoliv negativní sociální dopady.  

Nejenže předložený návrh zákona neobsahuje novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ale MPSV dokonce uplatňuje k tomuto postupu nesouhlasnou připomínku. Kompenzace zrušení vratky DPH prostřednictvím zvýšení příspěvku na zvláštní pomůcku ke stejnému datu tak zřejmě připravena není. Jako střešní organizace hájící zájmy lidí s postižením jsme velice znepokojeny touto situací. Předložený návrh v současné podobě by totiž jednoznačně vedl k negativním sociálním dopadům na příjemce podpory.  

Individuální doprava motorovým vozidlem je pro lidi s vážným zdravotním postižením, zejména pro ty s těžkou poruchou pohybového aparátu, klíčový prostředek pro svobodu pohybu a možnost žít nezávislý a začleněný život. Snižuje sociální izolaci, umožňuje si obstarat osobní záležitosti (např. lékaře, služby) a zapojit se do vzdělávacího či pracovního procesu. Význam vozidla je zásadní zejména v lokalitách a regionech s málo rozvinutou veřejnou bezbariérovou dopravou. Vozidlo je zdravotní pomůckou, nikoliv luxusem.  

Přístup k pořízení této pomůcky je dlouhodobě špatný. Zejména u nejpotřebnějších osob s vážným postižením je alarmující nesoulad mezi cenou vozidla a dostupnými finančními zdroji. Ceny automobilů typu malá dodávka, které umožňují přepravu elektrického vozíku s potřebnou úpravou (plošina, zádržný systém atp.), atakují 1 mil. Kč a stále rostou. Finanční situace domácností v situaci dlouhodobé péče je v porovnání s běžnou populací horší. Potřeba péče negativně ovlivňuje příjmy z výdělečné činnosti a zvyšuje závislost na dávkách (zejm. na příspěvku na péči a invalidním důchodu), jejichž výše neumožňuje významné úspory. I za současné situace tyto rodiny dosáhnou na vozidlo jen s pomocí soukromých dárců a nadací.   

Podpora státu ve formě vratky daně při nákupu motorového vozidla tak představuje významnou pomoc v přístupu k pomůcce. Cílová skupina, která ji uplatňuje, je relativně malá a úspora pro státní rozpočet nepatrná. Šetření zdrojů na úkor nejzranitelnější části obyvatel je nepřijatelné a amorální. Lidé se zdravotním postižením a jejich pečující nemají často možnost svůj rozpočet navýšit.   

Stejně tak nepřijatelná je nepřehlednost legislativních záměrů a netransparentnost ve spolupráci obou resortů, která vnáší do života lidí s postižením a jejich rodin další nejistotu, zda se na stát mohou spolehnout a zda je při nákupu této pomůcky podpoří.   

Žádáme proto předložení takového právního řešení, které bude dávat lidem s postižením záruku, že o finanční podporu státu při nákupu motorového vozidla nepřijdou.  Pouhé zrušení této pomoci bez náhrady je pro Alianci pro individualizovanou podporu a Národní asociaci pacientských organizací naprosto neakceptovatelné.  

Předem děkujeme za odpověď.  

S úctou 

Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D. 
výkonná ředitelka 
Aliance pro individualizovanou podporu 

Mgr. Zlata Kasová 
výkonná ředitelka 
Národní asociace pacientských organizací

DOPIS KE STAŽENÍ V PDF.