Advokacie AIP  k příspěvku na péči – Nekonečný seriál

Výše příspěvku na péči ovlivňuje finanční dostupnost sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižení

“Měníme systém sociálních služeb!” hlásá Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2023. “Něco jsme provedli vyhláškou, něco uděláme zákonem o sociálních službách s účinností od 2024 a nejvíc zásadního zahrneme do novely tohoto zákona od roku 2025.”

Aliance pro individualizovanou podporu bedlivě sleduje všechna opatření týkající se lidí se zdravotním postižením s vysokou potřebou pomoci, kteří žijí v domácím prostředí, a jejich blízkých pečujících. Nejdůležitějším tématem se ukazuje být nastavení příspěvku na péči, ke kterému níže shrnujeme své advokační aktivity. Krom výše příspěvku na péči systém volá po reformě dalších částí, které selhávají: spravedlivém posuzování potřeb péče, garanci dostupnosti a udržitelného financování sociálních služeb a po komplexní podpoře a důstojném postavení pečujících osob. 

Zrušení slevy na daních pro manželku/la poškodí pečující rodiny

Květen 2023

Upozornili jsme na negativní dopady zrušení slevy na dani na vyživovanou/vyživovaného manželku/manžela, v našem případě pečujícího rodiče o dítě se zdravotním postižením, v rámci vládního konsolidačního balíčku úspor ze státního rozpočtu. Žádáme tuto slevu zachovat.

Dopis ministru Stanjurovi a ministru Jurečkovi  ZDE

Příspěvek na péči nelze podmiňovat nákupem sociálních služeb

Květen 2023

Reagujeme na veřejné prohlášení ministra Jurečky o zneužívání příspěvku na péči a zavedení povinného čerpání části této dávky na úhradu sociálních služeb. Tento návrh by vedl ke zhoršení situace osob se zdravotním postižením a pečujících a nelze o něm uvažovat, dokud nebude vyřešena dostupnost sociálních služeb na celém území České republiky a nebude existovat důstojné finančně-sociální zabezpečení pečujících osob. Ohrazujeme se proti výrokům o zneužívání PnP v rodinách, které pečují o blízkého se zdravotním postižením. Neselhávají lidé, ale systém!   

Stanovisko AIP ZDE

Je potřeba zvýšit PnP o 19 % a dále dávku pravidelně valorizovat

Březen 2023

Zapojili jsme se do meziresortního připomínkového řízení MPSV k novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde jsme vznesli připomínky zejména k výši PnP a nastaveným valorizačním mechanismům PnP a úhrad za služby a k podpoře pečujících osob.

Příspěvek na péči ztratil v loňském roce svojí kupní sílu o 19 % díky jednostrannému zvýšení hodinové sazby úhrady za terénní služby ze 130 Kč na 155 Kč. Lidé závislí na péči druhé osoby tak přišli o péči v hodnotě 6,4 mld Kč ročně. Dramatický je pokles hodin péče, které si mohou příjemci dávky dovolit. Osobám s největší potřebou péče v IV. stupni (úplná závislost) stačí nově PnP jen na 4 hodiny péče namísto 5 hodin.  

Bylo by férové tento schodek nejdříve narovnat a o 19 % dávku zvýšit, a pak zavést pravidelnou valorizaci dávku. PnP slouží jako odměna pečující osoby, není možné, aby nezohledňoval inflaci. Slouží také na nákup sociálních služeb, není možné, aby MPSV mohlo úhrady ve službách zvyšovat vyhláškou bez ohledu na zákonem stanovenou výši PnP. 

Nelogický je také uvedený záměr MPSV zvýšit pouze I. stupeň závislosti PnP z 880 Kč na 2000 Kč. Ptáme se, proč právě stupeň, který pobírají lidé s nejmenší potřebou péče? V průběhu existence zákona o sociálních službách byl nejméně navyšován II. stupeň a nejvíce pomoci potřebují zase lidé ve III. a IV. stupni závislosti na pomoci se základními životními potřebami. 

Připomínky AIP k PnP v novele zákona o sociálních službách ZDE

Nezdražujte sociální služby – neberte nám svobodu! 

Listopad 2022

Aliance zaslala připomínky k návrhu vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou MPSV zamýšlí zvýšit maximální možné úhrady v sociálních službách, aniž by adekvátně vzrostl příspěvek na péči. Nesouhlasili jsme zejména s navýšením hodinové sazby za terénní služby (hlavně s osobní asistencí) ze 135 Kč na 155 Kč, což by příjemcům PnP umožnilo z dávky nakoupit méně služeb. Založili jsme výzvu “Nezdražujte sociální služby – neberte nám svobodu!” určenou ministrovi Jurečkovi, která nasbírala přes 1000 podpisů.

Připomínky nebyly Ministerstvem akceptovány a maximální úhrady služeb byly od roku 2023 vyhláškou navýšeny, čehož většina poskytovatelů ve svých cenících okamžitě využila. Kupní síla příspěvku tak rapidně poklesla. Výjimku na zastropování hodinové ceny terénních služeb na 135 Kč získaly pouze osoby, které čerpají více než 80 hodin jednoho druhu služby měsíčně. Většina příjemců dávky však z této ochrany neprofituje (např. čeprají více druhů služeb, dávku dělí mezi služby a pečující osoby atp.).

Výzva panu ministrovi Jurečkovi ZDE
Výzva AIP “Nezdražujte sociální služby – neberte nám svobodu!”: podpis ZDE